Cégünk Adatkezelési Szabályzata az alábbi gombra kattintva, pdf formátumban érhető el.

Adatkezelési Szabályzat

 

CÉGNÉV: Építsünk Jövőt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

SZÉKHELY: 3300 Eger Ady Endre utca 10.

ADÓSZÁM: 26651486-2-10

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-09-037275

KÉPVISELI: Kovács Istvánné ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság)

 

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

 

RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

 

adatvédelmi rendelet) való megfelelés céljából.

 

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

 

Kelt: Eger, 2019. február hó 19. napján

 

 

________________________

Kovács Istvánné ügyvezető

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          2. oldal

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 1. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.§ Bevezetés
 • A Szabályzat célja
 • A Szabályzat hatálya
 • Fogalom meghatározások

 

 • FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZER SÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

 1. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
 • FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
 1. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 2. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

8.§ Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

 • E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
 1. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. FEJEZET – SZERZŐ DÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. 15. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

16.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

 • Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 

 • Regisztráció a Társaság honlapján

19 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
 • Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
 • Direkt marketing célú adatkezelés
 1. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 • Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 • Kifizetői adatkezelés
 • . § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 1. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 • Adatbiztonsági intézkedések

VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 • Az adatvédelmi incidens fogalma
 • Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 30.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól

31.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

 1. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZEL INTÉZKEDÉSEI

32.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

 1. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 2. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          3. oldal

 

 

 1. § Intézkedések a szabályzat megismertetése MELLÉKLETEK

 

 • melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez

 

 1. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól

személyes adatai kezelése vonatkozásában

 1. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és

 

személyhez fűződő jogokról

 

 1. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
 • melléklet Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez
 1. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez
 • melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          4. oldal

 

 

 

 

 

 • FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§ Bevezetés

 

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

 

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet)továbbá

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

 1. § A Szabályzat célja

 

 • A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

 

 • A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására szolgáljon.

 

 • A Szabályzat hatálya

 

 • E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

 

 • Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

 

 • A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi

 

személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))

 

 1. § Fogalom meghatározások

 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4.

cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,

 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          5. oldal

 

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan

 

formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi

 

teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére

használják;

 

 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módoncentralizált,

 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 • „adatkezelő ”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és

 

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami

jog is meghatározhatja;

 

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi

 

vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően

az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő

vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          6. oldal

 

 

 

 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 1. FEJEZET

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZER  SÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

 

 1. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

 

 • A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.

 

 • Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internete honlapjának

 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó

technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy

 

cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely

más ügyekre is vonatkozik pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

 • A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes

 

adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 • A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          7. oldal

 

 

 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 • A Társaság a számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az

 

Infotv.  6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az

 

adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a

 

legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.

 

(9)  A  jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén  alapuló  adatkezelés  az  érintett

 

hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján

 

kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 • FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

 • Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez,illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 • A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 

 1. név
 2. születési név,,
 3. születési ideje,
 4. anyja neve,

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          8. oldal

 

lakcíme,

 • állampolgársága,
 • adóazonosító jele,
 • TAJ száma,
 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • személyi igazolvány száma,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • bankszámlaszáma,
 • online azonosító (ha van)
 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

 

 • munkakör,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 • fénykép,
 • önéletrajz,
 • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli

 

hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

 • a munkavállaló munkájának értékelése,
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

 

 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

 

 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 • külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló

dokumentumának megnevezését és száma,

29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

 

 • a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

 

 • a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,

 

illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

 

 • Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                          9. oldal

 

 

 

 

 • A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat

 

számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.

 

 1. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,

 

képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E

Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabályzat 4.

számú melléklete tartalmazza.

 

 • A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

 

 • Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb

 

csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét

munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

 

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

 

 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 1. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        10. oldal

 

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje,

 

helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

 • A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal

 

összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

 • E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

 

 • A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
 • A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen

3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói

 

rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt.

8.§, 52. §) ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

 • Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
 • Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

 • Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        11. oldal

 

 

 • Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a

 

munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes

 

használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

 • A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

 

 1. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem

 

kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9.§ rendelkezései irányadók.

 

 • A munkahelyi internethasználat ellen rzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.

 

 • A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell

 

alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles

kezdeményezni a Társaság.

 

 • A munkavállaló munkahelyi internet használatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és jogkövetkezményire a 9. § rendelkezései irányadók.

 

12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.

 

 • A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót

 

arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a

munkavállaló viselje.

 

 • Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései irányadók.

 

 1. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        12. oldal

 

 

 

(1) A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja

 

munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

 

 • A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje.
 • Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók

 

földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 10. § rendelkezései irányadók.

 

 1. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 • Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.
 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
 • A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság

vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.

 • A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap.

 

 

 1. FEJEZET

SZERZ  DÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

 • A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői

 

igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő

lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási

 

feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

 • Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat számú melléklete tartalmazza.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        13. oldal

 

 

 

16.§           Jogi    személy ügyfelek, szállítók, vevők, természetes személy

 

 

 

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

 • Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat számú melléklete tartalmazza.

Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával

 

kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

 

 • Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 

 • A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

 

 • A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása

 

során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztat ás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első

 

látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti

alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez

 

kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        14. oldal

 

 

a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

(4) A honlapon  a sütik  alkalmazásáról a látogatót a 2. számú melléklet szerinti

 

adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a

 

Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 1. § Regisztráció a Társaság honlapján

 

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet

 

bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:
 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről,

 

akcióiról.

 • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

 

 • A honlap használatának elemzése.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság

ügyfélszolgálattal,   marketing   tevékenységével         kapcsolatos   feladatokat                                            ellátó

 

munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatást végző munkavállalói.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

19 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre

 

vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a

 

hírlevél Leiratkozás alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        15. oldal

 

 

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 • Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 • Reklámanyag küldése

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság

 

ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából,

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 

 1. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

 

 • A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából

 

Facebook oldalt tart fenn.

 

 • A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott

 

 • A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

 

 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

 

 • Jogellenes, vagy sértő   tartalom   publikálása  esetén  a  Társaság  előzetes

 

értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

 

 • A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő

 

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének

megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

 1. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

 

Az adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        16. oldal

 

 

 

Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

 

 1. § Direkt marketing célú adatkezelés

 

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés),

 

így   különösen  elektronikus levelezés  vagy   azzal   egyenértékű  más           egyéni

kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel

 • kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

 • A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó

 

direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság

 

ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai

kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 • A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

 

 

 1. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi

CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási

státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        17. oldal

 

 

 

átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői

igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. § Kifizetői adatkezelés

 

 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,

 

bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),

nemét,     állampolgárságát,     a     természetes     személy     adóazonosító                       jelét,

 

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók

 

egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 • A Levéltári törvény szerint maradandó érték iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 • A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

 

 • A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

 

 

 1. FEJEZET

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        18. oldal

 

 

 

 

 1. § Adatbiztonsági intézkedések

 

 • A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

 

 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy

 

jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

 • A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A

 

munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási

kötelezettséget ír elő, amelyre a 7. számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni.

 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

 • A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes

 

program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között

 

csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 

 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 

 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy

továbbíthatják;

 

 1. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 • A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus

úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

 

 • A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

 

 • Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        19. oldal

 

 

 

 

 

 

VII. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

 1. § Az adatvédelmi incidens fogalma

 

 • Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

 

 • A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő– partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

 

 1. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

 

 • Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata.

 

 • Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

 

 • Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása

 

során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.

 

 • A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

 

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni

tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

 

 • Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a

 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 1. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

 

 1. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 2. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 3. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        20. oldal

 

 

(7)   Adatvédelmi   incidens    bekövetkezése   esetén          az   érintett           rendszereket,

 

személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés

visszaállítását.

 

 1. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

 • Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a) az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,

 

 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 • A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

 

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

30.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól

 

E pontban   az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az

érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő

 

fejezetben adjuk meg.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16.

cikk).

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        21. oldal

 

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17.

cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha

 

a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről

 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

 

tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján

(az   adatkezelés   az    Adatkezelő  vagy   egy   harmadik  fél   jogos           érdekeinek

 

érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 1222. cikkben és a 34. cikkben foglalt,

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        22. oldal

 

 

 

valamint a 1222. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A felügyeleti hatóságnál történ panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban , ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy

ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül

 

nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében

megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

31.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

 

 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha  a  személyes  adatokat  az

érintettől gyűjtik

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        23. oldal

 

 

 • Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 

 1. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 

 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van

ilyen;

 1. f) adott esetben  annak  ténye,  hogy  az  adatkezelő  harmadik  országba  vagy

 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a

Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46.

 

cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében

említett adattovábbítás esetén  a megfelelő és alkalmas garanciák  megjelölése,

 

valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 • Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról

tájékoztatja:

 

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a

 

 1. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az

 

érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

 • Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        24. oldal

 

 

 

(Rendelet 13. cikk)

 

 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az

érintett l szerezték meg

 

 • Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 

 1. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 

 1. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli

 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,

 

vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas

 

garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 1. Az 1.   pontban  említett információk  mellett az  adatkezelő   az  érintett

 

rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 

 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 1. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a

 

 1. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

 

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

 • Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja

 

meg:

 

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        25. oldal

 

 

 

 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

 

 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

 

 • Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 • az érintett már rendelkezik az információkkal;

 

 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk

(1)  bekezdésében  foglalt  feltételek  és  garanciák  figyelembevételével  végzett

 

adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve

 

az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 1. c) az adat  megszerzését  vagy  közlését  kifejezetten előírja  az        adatkezelőre

 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        26. oldal

 

 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az

érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az

Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül

törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

 • az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
 1. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –

 

ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        27. oldal

 

 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 

 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 

 • a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás

 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

 

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes

 

adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy

 

jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)

 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        28. oldal

 

 

 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az

érintett jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 1. Az 1. pontban említett  jog  nem  érintheti  hátrányosan  mások  jogait  és

szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

 

tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján

(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az

 

érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen

üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 • Az és  2.  pontokban  említett  jogra  legkésőbb  az  érintettel  való  első

 

kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell

megjeleníteni.

 

 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 • Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

 

tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        29. oldal

 

 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 1. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 2. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő

 

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben

kifogást nyújtson be.

 

 • A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9.

 

cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések

megtételére került sor.

 

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

 

 • Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 cikkben és a 34. cikkben

 

foglalt, valamint a 1222. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel

összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és

szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 

 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 

 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        30. oldal

 

 

 

 • az a)e) és a g) pontban említett esetekben akár alkalmanként a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 1. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 

 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve  a  jogosulatlan  hozzáférésre  vagy  továbbítás

megakadályozását célzó garanciákra,

 

 • az Adatkezelő meghatározására   vagy   az   Adatkezelők   kategóriáinak

 

meghatározására,

 1. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 

 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 

 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 

(Rendelet 23. cikk)

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

 • Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő

 

feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint például a titkosítás alkalmazása , amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

 1. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

 

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul

meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        31. oldal

 

 

 

 1. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a

 

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását,

vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban , ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az

ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről,

 

ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági

jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági

 

jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy

 

három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

(Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk

szerinti jog sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése

következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        32. oldal

 

 

szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

 

 

 1. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ  INTÉZKEDÉSEI

 

32.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

 • A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

 • Ha Társaságunknak, mint  Adatkezelőnek  megalapozott  kétségei  vannak  a

 

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 

 • FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • A Szabályzat megállapítása és módosítása

 

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        33. oldal

 

 

 

 

 1. § Intézkedések a szabályzat megismertetése

 

E   Szabályzat    rendelkezéseit    meg   kell    ismertetni   a   Társaság     valamennyi

 

munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés

mintája jelen szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                     34. oldal

 

 

 

 

MELLÉKLETEK:

 

1.sz.melléklet:

 

ADATKÉRŐ    LAP

 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

 

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

SZÜLETÉSI HELY, ID  :

 

ANYJA NEVE:

 

LAKCÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

 

 

 

INFORMÁCIÓK
ADATKEZELŐ  NEVE: Építsünk Jövőt Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
KÉPVISELŐJE: Kovács Istvánné ügyvezető
HONLAPJA:  foldmunkakontakt.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
(akik megtekinthetik) feladatokat ellátó munkavállalói
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK Az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig.
IDŐTARTAMA:

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        35. oldal

 

 

 

Az adatszolgáltatás előfeltétele szerződéskötésnek, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a szerződéskötés elmaradása.

 

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban

 

olvashatók.                                                               ****

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül

beleegyezésemet adom.

 

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

____________________________

aláírás

 1. sz. melléklet:

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

BEVEZETÉS

 1. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

 • FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

 1. Társaságunk IT szolgáltatója
 2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
 3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 • Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
 • Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
 • E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 1. 5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
 • Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 • Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 • Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

 • Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
 • Regisztráció a Társaság honlapján
 • Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 • Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

 

 • Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
 • Direkt marketing célú adatkezelés
 1. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 • Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 • Kifizetői adatkezelés
 • A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 1. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL VII. FEJEZET – RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZEL INTÉZKEDÉSEI

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        36. oldal

 

 

 

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ

 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Építsünk Jövőt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 3300 Eger, Ady Endre utca 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-037275

Adószám: 26651486-2-10

 

Képviselő: Kovács Istvánné ügyvezető

 

Telefonszám:06-20-215-5351

Fax:

E-mail cím: hevesnkft@citromail.hu

Honlap: foldmunkakontakt.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

 • FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

 1. Társaságunk IT szolgáltatója

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes

adatok tárolása a szerveren.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 

Cégnév: Hegedüs Gábor egyéni vállalkozó

 

Székhely: 3390 Füzesabony, Ady Endre utca 5.

 

Cégjegyzékszám / e.v. nyilvántartási szám: 5404863

 

Adószám: 62155377-1-30

 

Képviselő: Hegedüs Gábor

 

Telefonszám: (+36) 30 6393929

 

E-mail cím: info@hegedusgabor.hu

 

Honlap: –

 

 

 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és

számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

 

Cégnév: Kovács Istvánné e.v.

 

Székhely: 3300 Eger, Ady Endre utca 10.

 

Nyilvántartási szám:

 

Adószám:

 

Képviselő: Kovács Istvánné

 

Telefonszám: 06-20-215-5351

 

 • FEJEZET

                                           MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

 • Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

 • A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és

 

megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        38. oldal

 

 

 

 

 • A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 

 1. név
 2. születési név,,
 3. születési ideje,

 

 1. anyja neve,
 2. lakcíme,
 3. állampolgársága,
 4. adóazonosító jele,
 5. TAJ száma,

 

 1. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 2. telefonszám,
 3. e-mail cím,
 4. személyi igazolvány száma,
 5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 6. bankszámlaszáma,
 • online azonosító (ha van)
 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

 

 • munkakör,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 • fénykép,
 • önéletrajz,
 • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása

 

alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

 • a munkavállaló munkájának értékelése,
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

 

 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

 

 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

 

 • külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának

megnevezését és száma,

 

29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

 

 • a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
 • a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,

 

illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

 

 • Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 • A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

 

 1. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        39. oldal

 

 

 

milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.

Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

 • A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

 

 • Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai,

 

vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok

feldolgozása.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

 

 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 • Felvételre jelentkező munkavállalók  adatainak  kezelése,  pályázatok,

 

önéletrajzok

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje,

 

helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal

munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

 • A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

 • E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        40. oldal

 

 

 

munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

 

 • A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.

 

 • A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az email fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
 • Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
 • Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
 • Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az email fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel

kapcsolatban.

 

 • Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
 • Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-

 

mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata

miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

 

 • A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

 

 1. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen

személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt

adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi1.4. pont rendelkezései irányadók.

 

 1. A munkahelyi internethasználat ellen rzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.

 

 • A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a

 

Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok

törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

 • A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

 

 1. Céges mobiltelefon használatának ellen rzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.

 

 • A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások

esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        41. oldal

 

 

 

(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

 

 1. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 

 • A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

 

 • A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje.

 

 • Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

 

 1. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 • Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme,

 

gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónap

 

 

 

 

 1. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

 • A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes

 

személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap- címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság

 

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

 

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

 • Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képvisel inek elérhetőségi adatai

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        42. oldal

 

 

 

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

 

 1. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

 

 • A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

 • A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell

 

tájékoztatást  nyújtani.  Nem  szükséges,  hogy  a  sütikre  vonatkozó  tájékoztató  teljes  szövege

megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is

 

abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció

igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez

 

kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

 

 

 1. Regisztráció a Társaság honlapján

 

 • A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:
 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

 

 • A honlap használatának elemzése.

 

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        43. oldal

 

 

 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a

 

Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 • A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozásalkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását

 

jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:
 • Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 • Reklámanyag küldése

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 1. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

 

 • A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart

 

 • A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

 

 • A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

 

 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

 

 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

 

 • A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

 1. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        44. oldal

 

 

 

 • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal

 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

 

 1. Direkt marketing célú adatkezelés

 

(1)  Ha  külön  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  reklám  természetes  személynek  mint  reklám

 

címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

 • A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

 

 • A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing

 

tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal

 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

 1. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az

 

általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 • Kifizet i adatkezelés

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        45. oldal

 

 

 

 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj

 

ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,

 

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és

 

szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. A Levéltári törvény szerint maradandó érték iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 • A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

 

 • A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

 

 

 

 1. FEJEZET

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az  Adatkezelőtől  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz

 

hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá

 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –

kiegészítését.

 

(Rendelet 16. cikk).

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        46. oldal

 

 

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben

 

meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az  Adatkezelő  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  valamennyi  helyesbítésről,      törlésről        vagy

 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő

 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 1222. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 1222. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        47. oldal

 

 

 

 

A felügyeleti hatóságnál történ  panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban , ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

 

 

VII. FEJEZET

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintett l gy jtik

 

 • Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk

mindegyikét:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 

 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet

 

részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának

 

léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák

megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

 • Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

 

meghatározásának szempontjairól;

 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        48. oldal

 

 

 1. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)

 

bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen

 

várható következményekkel bír.

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 • Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

(Rendelet 13. cikk)

 

 • Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintett l szerezték meg

 

 • Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 2. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy

 

valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és

 

alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

 • Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő

információkat:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes

adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

 1. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)

 

bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető

 

forrásokból származnak-e; és

 1. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen

várható következményekkel bír.

 • Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        49. oldal

 

 

 

 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

 

 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal

 

való közlésekor.

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

 

 • Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;

 

 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és

 

garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett

jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről

rendelkezik; vagy

 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 

 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat

 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó

 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Ha személyes  adatoknak  harmadik  országba  vagy  nemzetközi szervezet  részére      történő

 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        50. oldal

 

 

 

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 1. b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseketannak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 • Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 

 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 

 • a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos

 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

 

valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        51. oldal

 

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott

 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

 • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;

és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 • Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a

 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 • Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját

 

helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        52. oldal

 

 

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 • Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 

 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket

 

tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az

érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 • A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja

 

alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

 

 1. Az Adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  jogalkotási

 

intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 1222. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 1222. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető

 

jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 

 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 

 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 

 • az a)e) és a g) pontban említett esetekben akár alkalmanként a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 

 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 • Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 

 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó

garanciákra,

 • az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés

 

vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 

 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        53. oldal

 

 

 

(Rendelet 23. cikk)

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

 • Az érintettet nem kell az pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek

 

bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint például a titkosítás alkalmazása , amelyek a személyes adatokhoz

való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

 1. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek

 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 • Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban , ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

 • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden

 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az

 

érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        54. oldal

 

 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,

 

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi

(Rendelet 79. cikk)

 

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ       INTÉZKEDÉSEI

 

 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Az Adatkezelő a Rendelet és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló

 

tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az

 

Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • 350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 • Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft. 2019.

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.

 

    __________________________________

munkáltató

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        55. oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről

és személyhez fűződő jogokról

 

 

A  munka  törvénykönyvéről  2012.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban:  Mt.)  rendelkezései  szerint  a

 

munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. (9.§) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkaviszonyból származó

kötelezettségek   teljesítése   céljából   a   munkáltató   a    munkavállaló   személyes                          adatait        –              az

 

adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és

az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére

szolgálnak.

 

A munkáltató az Mt. személyhez fűződő jogok védelme tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget.

 

 1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

 

 • A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató jogos érdekének érvényesítés jogcímén az alábbi

adatkezeléseket végzi:

 

 • Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 • Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
 • Email fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 

 • Munkahelyi be– és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 • A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó, adóelőleg, járulékok megállapítása,

 

bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli a munkavállalók nyilatkozata alapján családtagjaik – adótörvényekben előírt személyes adatait (kifizetői adatkezelés).

 

 • A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát, a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, továbbá a kifizetői adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett munkavállaló adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel a munkáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 1. Tájékoztatás adatfeldolgozókról

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        56. oldal

 

 • A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.

 

Ezen adatfeldolgozást végző könyvelő iroda megnevezése és címe:

 

Kovács Istvánné e.v. 3300 Eger, Ady Endre utca 10.

 

Ezen megbízott adatfeldolgozó személye a munkaviszony fennállása alatt változhat.

 

 

 

III. Tájékoztatás a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról

 

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:

 

 1. Személyi ellenőrzés

 

A munkáltató vagy megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató – jogosult a munkahelyre belépő vagy onnan kilépő munkavállalót csomag bemutatására a tervezett intézkedése okának és céljának

közlése mellett felhívni, ha

 

 • megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége;

 

 • e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és
 • az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

 

E célból motozás alkalmazható. A motozást csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és a motozásnál csak ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál közreműködő

orvosra.

 

 1. Tájékoztatás a telefonhasználat ellenőrzéséről

 

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. A munkavállaló köteles

bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és

felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a

munkavállaló viselje.

 

 1. Tájékoztatás a céges gépkocsi használat ellenőrzéséről

 

A munkáltató az útvonalak utólagosa ellenőrzése, az indokolatlan kitérők kiszűrése, az üzemanyag

 

elszámoltatás és vagyonvédelmi célból jogosult a munkavállaló által használt vállalati gépkocsiban járműkövető rendszert alkalmazni.

 

 1. Tájékoztatás a számítógép és internet használat ellenőrzéséről

 

A munkáltató nem engedélyezi a munkavállaló részére a munkahelyi számítógép, levelezőrendszer és internet magáncélú használatát.

 

A munkáltató jogosult a munkavállaló által használt vállalati számítógép, vállalati elektronikus postafiók ellenőrzésére és megfigyelésére. A munkavégzéssel össze nem férő fájlokat, tartalmakat a munkavállaló köteles a munkáltató felszólítására a számítógépről, illetve az elektronikus postafiókból

törölni.

 

 1. Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        57. oldal

 

 

 

Az Mt. 8.§ (2) bekezdése szerint a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének

 

vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.” Ez alapján a munkáltató azt az elvárást fogalmazza meg a munkavállaló munkaidőn kívűli magatartásával, vélemény-nyilvánításával összefüggésben, hogy csak olyan magatartást nem

tanúsíthat, és olyan véleményt nem nyilváníthat, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen megítélésére, jogos gazdasági érdekének, illetve a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

 

 

MUNKÁLTATÓ: Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.

 

 

***

 

 

Záradék:

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem.

 

 

Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap

 

 

 

NÉV:        _________________________                      ALÁÍRÁS:_______________________

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.

 

__________________________________

munkáltató

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról

 

I.

 

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni

kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

II.

 

Az alkalmassági vizsgálatot el író jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        58. oldal

 

 

 

 

E rendelet alkalmazásában:

 

 • munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen

igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni;

 • szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;

 

 • személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;
 • munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat;

 

A Rendelet 3.§-a meghatározza, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul:

 • (1) Az alkalmasság véleményezése:
  • a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre,
  • a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre; az

 

álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható

foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére,

 • a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen folytatott tevékenységre

történik.

 • A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron

 

kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki. A szakképző intézménybe jelentkező tanulónál a beiskolázáskor – a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére – pályaválasztási tanácsadás céljából iskolaorvosi vizsgálat végezhető.

 

 • A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.

 

 • A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső:

 

 1. a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele

 

 • egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
 1. ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;
 • esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg  a  szakma

 

elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;

 • a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;
 • milyen munkakörben, illetve  szakmában  és  milyen  feltételek  mellett  foglalkoztatható

 

állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű;

 • foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;

 

 • szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;

 

 • külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott

 

országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.

(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző

 

személy egészségi állapota – a tevékenység gyakorlása esetén – a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az

adott munkaterületen.

 

 • A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére.

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        59. oldal

 

 

 

 • A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében végzett,

HIV fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjét külön jogszabály állapítja meg.

 

***

Záradék:

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem

 

 

Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap

 

 

 

NÉV:        _________________________                      ALÁÍRÁS:_______________________

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

 

 • Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

 • A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott

futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.

 

 • Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

****

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

 

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

 

____________________________

Az érintett aláírása

 

 1. sz. melléklet

 

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ    PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐ INEK

ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

 

 

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

 

BEOSZTÁSA:

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        60. oldal

 

 

CÍME:

 

 

TELEFONSZÁMA:

 

 

E-MAIL CÍME:

 

 

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):

 

 

 

INFORMÁCIÓK:
ADATKEZELŐ: Társaság neve, képviselője: Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.
AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA: Kovács Istvánné ügyvezető
foldmunkakontakt.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói;
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
IDŐTARTAMA: minőségének fennállását követő 5 évig.

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

 

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

 

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

****

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

 

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

____________________________

Aláírás

 

 1. sz. melléklet

 

Építsünk Jövőt Nonprofit Kft.

_________________________________________

Munkáltató megnevezése

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                                                                                        61. oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

 

 • A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát megismerte.

 

 • A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és érvényesíteni az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

 

 • Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga után.

 

 1. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra

 

nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket

 

alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy

közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt

 

elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

 

Kelt, ___________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

 

____________________________

a munkavállaló aláírása